Kongre Konuları

Akan Bir Nehir, Taşan Bir Umman

1.Uluslararası Türkoloji Kongresi: "Arayışlar ve Yönelimler"

Sempozyum Konuları

Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları

Üslup Çalışmaları

Metin İncelemelerinde Üslup ve Problemleri
Mekân ve Üslup İlişkisi
Üsluba Giden Yol: Etkilenme
Üslup ve Estetik İlişkisi
Üslup İncelemelerinde Diğer Yaklaşımlar

Modern Kuram Okumaları

Göstergebilim ve Edebiyat İlişkisi
Okur, Yazar ve Kahraman Bağlamında Psikanaliz
Varlığa Dair: Ontoloji ve Edebiyat
Paranteze Alınan Edebiyat: Fenomenoloji
Yeni Tarihselci Eleştiri
Feminist Kuram İncelemeleri
Biçimden Yansıyanlar: Rus Formalizmi
Klasik ve Modern Bağlamında Hermeneutik İnceleme
İnsanın Ardındaki Kuram: Postmodernizm
Asıl Olan Okur mu?: Alımlama Estetiği
Modern Kuramda ‘Yeni’ Olana Dair

Dönemler ve Nesiller

Tanzimat Nesli
Servet-i Fünûn Nesli
Millî Edebiyat Nesli
Cumhuriyet Devri Tiyatrosu
Cumhuriyet Devri Hikâyesi
Cumhuriyet Devri Romanı
Cumhuriyet Devri Şiiri

 

Yeni Türk Dili Araştırmaları

Dede Korkut Çalışmaları
Oğuznâme Çalışmaları
Eski Anadolu Türkçesi Çalışmaları
Türkçenin Anadolu’da Yazı Dili Oluşu Süreci
Osmanlı Türkçesi Çalışmaları
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi Çalışmaları
Türk Dili Eğitimi Çalışmaları
Anlambilim Çalışmaları
Metinbilim Çalışmaları
Türkçe Sözlük Çalışmaları
Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı İncelemeleri
Ağız Araştırmaları
Dil İlişkileri Bağlamında Türk Dili
Yunus Emre Çalışmaları
Dilbilimi
Diplomasi Dili Olarak Türkçe
Dünya Dilleri İçinde Türk Dili
Hacı Bektaş-ı Velî
Köken Bilgisi Araştırmaları
Türk Yazı Sistemleri
Türkiye Türkçesi Çalışmaları
Türk Dilinin Yazılı ve Sözlü Kaynakları
Alfabe ve Ortak Alfabe Arayışları
Telif, Tercüme ve Şerh Geleneğinde Türk Dili
Türk Dilinin Söz Varlığı Tespitinde Metin Çalışmaları
Yunus Emre ve Türk Dili
 

Eski Türk Dili Araştırmaları

Altayistik
Türk Dilinin Kökekine Dair
Köktürk Türkçesi
Uygur Türkçesi
Karahanlı Türkçesi
Harezm Türkçesi
Kıpçak Türkçesi
Çağatay Türkçesi
Bilge Tonyukuk
 

Halk Edebiyatı Araştırmaları

Sözlü Kaynaklar, Halk Anlatıları, İnanış ve Âdetler
Alkış, Kargış ve Halk Duaları
Halk Edebiyatının Ana Kaynakları
Sözlü Geleneğin Devamı
Aşıklık Geleneği ve Aşık Edebiyatı
Hacivat-Karagöz Çalışmaları
Destan ve Türk Destanları
Anonim Edebiyatı
Halk Tasavvufu
Halk Edebiyatı Türü Olarak Fıkra
Türk Mitolojisi
Hacı Bektaş ve Bektaşîlik
Ahilik ve Halk Edebiyatı
Ahmed Yesevî ve Halk Edebiyatına Etkisi
 

Klasik Türk Edebiyatı Araştırmaları

Metin Neşri ve Tenkidi
Klasik Türk Edebiyatında Tercüme ve Şerh Geleneği
Klasik Türk Edebiyatında Tezkirecilik ve Biyografi Geleneği 
Klasik Türk Edebiyatında Üsluplar (Klasik/Hikemi/Mahalli/ Hindi)
Klasik Türk Edebiyatında Patronaj sistemi
Klasik Türk Edebiyatı Sahasındaki Mukayeseli Çalışmalar
Yazma Eser Kütüphaneleri, Katalog ve Tasnif Problemleri
Klasik Türk Edebiyatı Araştırmalarında Arşiv Belgelerinden Yararlanma
Klasik Türk Edebiyatı Sahasında Teknolojinin Kullanımı ve Teknik Meseleler 
Klasik Türk Edebiyatının Ses Dünyası
Klasik Türk Edebiyatında Edebî Sanatlar
Klasik Türk Edebiyatında Poetika
Klasik Türk Edebiyatında Nazım Şekilleri ve Türleri
Klasik Türk Edebiyatında Mensur Metinler
Klasik Türk Edebiyatı-Mitoloji İlişkisi
Klasik Türk Edebiyatında Halk Kültürü Unsurları
Klasik Türk Edebiyatında Mecmualar ve Araştırmalarda Mecmuaların Önemi
Osmanlı Toplum Hayatının Klasik Türk Edebiyatına Yansımaları
Klasik Türk Edebiyatı sahasına katkı sağlayacak sair çalışmalar
 

Türk Dünyasının Ortak Değerleri

İki Devlet Bir Şair: Fuzûlî
Asya'dan Bir Seyyid Sesi: Nesîmî
Firak’ın Nâr’ında: Mahtumkulu
Haydar Baba’dan Gelen Selam: Şehriyar
Türkistan Postnişini: Hoca Ahmet Yesevi
Kırım’dan Yükselen Fikir: İsmail Gaspıralı
Gün Uzar Türkistan Olur: Cengiz Aytmatov
Özlemenin Somut Hâli: Cengiz Dağcı
Bizim Dostumuz: Bahtiyar Vahapzade
Zindandan Yükselen Ses: Ayaz İshaki
İntibah mı?: Abdülhamit Süleymanoğlu